Tag Archives: lege

P-pille eneste alternativ hos legen

Nesten alle får bare ett valg av legen og det er p-pillen. 55,5% av et utvalg kvinner som PFC Nordic har snakket med forteller at da de gikk til legen første gang og spurte om prevensjon, foreslo legen eller annet helsepersonell med en gang p-pillen. Flertallet av kvinnene i den samme miniundersøkelsen oppga også at de ikke hadde fått informasjon om noe annet enn p-pille ved senere legebesøk eller senere kontakt med annet helsepersonell.

Massiv pillebruk blant unge kvinner

Bakgrunnen for den lille spørreundersøkelse som PFC Nordic gjorde, hvor vi spurte 17 unge kvinner på gaten i Oslo, var at vi lurte på hvilken type informasjon som ligger bak den massive bruken av p-piller i Norge Vel 50 prosent av kvinner 15-24 år og knapt 25 prosent av kvinner 25-44 år brukte p-piller eller lignende prevensjonsmidler i 2008, viser statistikk fra Folkehelseinstituttet. Under 5 prosent brukte spiral som prevensjonsmiddel.

Begrensede kunnskaper om alternativer

81,3 prosent av kvinnene i PFC Nordics undersøkelse hadde skiftet fra p-piller til annen type prevensjon senere (noen av disse hadde skiftet tilbake senere). Av disse oppga 47,1% at årsaken var at de hadde opplevd ulike typer bivirkninger, mens 33,3% sa at forholdet til partner hadde endret seg – oftest betød det at de ikke brukte prevensjon i perioder uten fast partner. Andre var ”pilletrette” eller hadde sluttet med pillen en periode fordi de ønsket barn.

Også blant de som hadde bivirkninger fantes det noen som fortsatt brukte pillen. Det kan tyde på at det er så liten kunnskap om at det finnes gode alternativer til p-pillen.

Mens alle de spurte hadde hørt om p-pillen allerede i tenårene eller før, hadde kun 6,3% hørt om fruktbarhetscomputer. Kun en av de spurte var blitt fortalt om fruktbarhetscomputer av sin lege, og det skjedde først da det viste seg at hun fikk bivirkninger av p-pillen.

Langt flere – omrent halvparten – hadde hørt om produktnavnene Pearly, Ladycomp og Babycomp, skjønt uten alltid å kunne beskrive produktet. De som kjente til disse alternativene, hadde hørt om det via venner eller lest om det i et blad eller på nettet. En av grunnene til at så relativt få hadde undersøkt alternative muligheter til p-pille, kan også være manglende kunnskaper om kvinnekroppens syklus.

Det synes å være en relativt utbredt misforståelse at naturen ikke har gitt kvinner i fruktbar alder noen helt ”sikre perioder”. De fleste – 13 av 17 – visste at kvinner er mest fruktbar i dagene før og etter eggløsning, men flere la til at de mente kvinner ”egentlig alltid kan få barn, når som helst i syklusen”.

Kvinner interessert i alternativer til p-pillen

Kvinnene i PFC Nordics miniundersøkelse i august 2010 svarte muntlig og anonymt og fikk samme 23 spørsmål i lik rekkefølge – de fleste med faste svaralternativer, men noen av spørsmålene var åpne.

Undersøkelsen er ikke statistisk representativ, både fordi den er for liten og fordi den ikke er veid slik at f eks alle aldersklasser er representert etter sin andel av befolkningen. Men den ga et interessant innblikk som utfyller den informasjonen som f eks gis av offentlige myndigheter.

Omtrent halvparten av de unge kvinnen vi stoppet, hadde tid til å snakke med oss, og mange ble interessert i alternativet da de mot slutten av samtalen fremgikk hva PFC Nordic produserer.


Hormonfrie prevensjonsmidler
PFC-ComputerEn PFC Computer beregner de fruktbare dagene med en sikkerhet på 99,3%. Den registerer din syklus og gir deg svar pa hvilke dager du kan bli gravid. Den høye sikkerheten er medisinsk dokumentert og vist i praksis over mange år. Temperatur og tidspunkt for menstruasjon lagres i PFCen og brukes til kartlegging av brukerens syklus. PFCen registrerer variasjoner i syklusen og tar høyde for disse slik at sikkerheten ivaretas. Les mer om PFC Computer

Kobberspiral
Kondom
Pessar
NFP -Naturlig Familieplanlegging

Mor forteller unge jenter hvordan det henger sammen

Det er fremdeles mødrene som forteller døtrene sine hvordan kvinnekroppen fungerer. Selv i vårt moderne informasjonssamfunn er det ikke primært media, internett eller vennegjengen.

PFC Nordic spurte 17 unge kvinner, hadde nær havparten (47,1%) hadde fått basisinformasjonen fra sin mor, dernest fra skole (23,5%) og venninner (17,6%). Ingen av kvinnene hadde fått informasjon om menstruasjon, kroppens syklus og prevensjon fra nettet eller andre upersonlige kilder.

Når unge kvinner første gang går til legen for å få prevensjon, er det imidlertid primært legen eller annet helsepersonell – og ikke kvinnen selv – som forslår prevensjonsmiddel. 55,5% av kninnene fortalte at de kun hadde fått ett valg under sin første konsultasjon: p-pillen.

Spørreundersøkelsen inneholdt ingen spørsmål om de unge kvinnene hadde diskutert bivirkninger med sin mor eller andre i familien, men enkelte av respondentene fortalte spontant at det hadde de:

– Mamma sa først kondom, men da hadde jeg fått kjæreste allerede så det ble piller, forteller for eksempel ”Line” (født 1989), som i likhet med de fleste andre unge kvinnene i undersøkelsen ikke fikk oppgitt noe annet alternativ av legen enn p-pille, verken første gang hun gikk til konsultasjon om prevensjon eller senere.


Hormonfrie prevensjonsmidler
PFC-ComputerEn PFC Computer beregner de fruktbare dagene med en sikkerhet på 99,3%. Den registerer din syklus og gir deg svar pa hvilke dager du kan bli gravid. Den høye sikkerheten er medisinsk dokumentert og vist i praksis over mange år. Temperatur og tidspunkt for menstruasjon lagres i PFCen og brukes til kartlegging av brukerens syklus. PFCen registrerer variasjoner i syklusen og tar høyde for disse slik at sikkerheten ivaretas. Les mer om PFC Computer

Kobberspiral
Kondom
Pessar
NFP -Naturlig Familieplanlegging